• Informacijska podpora skrbniškim bankam

  Programska oprema omogoča skrbniškim bankam informacijsko podprto izvajanje zakonskih obveznosti ter nudenje dodatnih storitev skladom za katere banka izvaja skrbniško funkcijo. Programska oprema je namenjena za delo v večuporabniškem okolju v okviru OS MS Windows na podatkovnem strežniku Oracle in je neposredno povezljiva s programsko zbirko MS Office.

  Programska rešitev ima odprte in dokumentirane XML vmesnike, preko katerih se opravlja komunikacija z različnimi sistemi za vodenje investicijskih skladov. Preko XML datotek je predviden prenos naslednjih informacij:

  •   prenos portfelja naložb in ostalih podatkov za izračun ČVS,
  •   prenos poslovnih partnerjev,
  •   prenos vplačil in izplačil,
  •   prenos kršitev limitov,
  •   prenos povezanih oseb,
  •   prenos parametrov finančnih instrumentov,
  •   prenos analitike komitentov.

  Za izmenjavo datotek priporočamo uporabo PGP, oz izmenjavo z uporabo certifikatov.

  Programska oprema uporablja enoten varnostni model, ki omogoča centralizirano upravljanje podatkov varnostnega modela (uporabniki, gesla, lastnosti, objekti, dovoljenja, prepovedi) za vse programske sklope. Vsi dogodki in transakcije v sistemu se beležijo z vsemi pomembnimi podatki, ki omogočajo popolno sledljivost postopkov (revizijska sled). S tem zagotavljamo upoštevanje varnostnih načel BS 7799 in skladnost s sklepom ATVP 6/2000 člen 5.

  Programsko opremo sestavljajo naslednji programski sklopi:

  1. Programski sklop za preverjanje izračuna ČVS in VEP

  Skrbniška banka od DZU-ja v elektronski obliki redno sprejema preko programskega vmesnika za povezavo z DZU podatke o spremembah naložbenega portfelja, stroškov in provizij sklada ter izračunava strukturo ČVS. Dobljeno strukturo ČVS nato primerja s kontrolnim poročilom DZU-ja in ugotavlja morebitna odstopanja.

  2. Programski sklop za preverjanje izračuna enot premoženja

  Skrbniška banka vzdržuje ažurno stanje števila točk na računih investitorjev. Od DZU-ja v elektronski obliki redno sprejema preko programskega vmesnika za povezavo z DZU podatke o posameznih vplačilih, obračunu vplačanih enot in obračunih odkupov vplačanih enot.

  Skrbniška banka preverja:

  •   pravilnost obračuna konverzije posameznega vplačila v enote premoženja,
  •   materialno podlago (število enot na računih, ki jih ima investitor) za izvedbo odkupa,
  •   pravilnost obračuna odkupa enot premoženja.

  S sprejetimi in potrjenimi podatki skrbniška banka ažurira stanje na računih investitorjev, pri odkupih pa še potrdi izplačilo vrednosti iz TRR DZU-ja na račune upravičencev.

  3. Programski sklop za podporo elektronski komunikaciji

  Podpora upravljanju in spremljanju komunikacije med skrbniško banko in DZU obsega zakonsko in revizijsko potrebne podatke, da se lahko v vsakem trenutku pregleda potek določenega postopka (čas, kdo, komu, vsebina,...).

  Programje obsega:

  •   modul za vodenje računov DZU pri KDD – obsega postopek sprejemanja in potrjevanja nalogov za preknjiževanj
      oz. poravnavo obveznosti DZU na KDD,
  •   modul za vodenje računa denarnih sredstev – obsega postopek sprejemanja in potrjevanja nalogov za
      izplačevanje iz denarnega računa (TRR),
  •   modul za preverjanje uporabe prihodka in knjiženja stroškov v skladu z zakonom in Pravili DZU.

  4. Programski sklop za povezavo s programsko opremo VS in VPS

  Obsega programje, ki omogoča sprejemanje in pošiljanje podatkov, informacij, obvestil,.. v elektronski obliki med DZU in skrbniško banko. Za komunikacijo z DZU-ju je predpisana in opisana XML struktura, ki se uvozi v podatkovno bazo skrbniške banke. Program beleži vse dogodke, ki se pojavljajo v postopku komunikacije (revizijska sled). Poleg tega se pri prenosu v podatkovno bazo preverja konsistenca podatkov in opozarja na nepravilnosti ali pomanjkljivosti sporočenih podatkov. O problemih in napakah se avtomatsko pripravi poročilo, ki ga lahko skrbniška banka posreduje DZU.

  XML struktura obsega podatke potrebne:

  •   za izračun strukture ČVS in VEP na SB (VP, depoziti, terjatve, ..., stroški, provizije, vplačila in izplačila),
  •   za izračun enot premoženja na SB,
  •   za sprejem kontrolnega poročila o strukturi ČVS in VEP.