• Programska oprema za vodenje naložb investicijskega sklada

  Programska oprema za vodenje naložb predstavlja jedro informacijske podpore investicijskega sklada, kjer se izračuna čista vrednost sredstev (ČVS) ter vrednost enote premoženja (VEP) kot rezultat obdelav posameznega delovnega dne oz. obračunskega obdobja.

  Program ITEO Naložbe je namenjen predvsem računovodski evidenci poslovnih dogodkov v procesu naložbenja ter pripravi predpisanih poročil investicijskega sklada.

  Omogoča podrobne analitične evidence vseh poslovnih dogodkov investicijskega sklada ter takojšnje knjiženje le-teh brez vmesnih korakov. Vse obdelave poslovnih dogodkov so istočasno povezane tudi s knjiženjem na nivoju posamezne analitike (naložbe, partnerja), upoštevajoč definiran kontni okvir ter ustrezne slovenske (SRS3, SRS38) oziroma mednarodne računovodske standarde (IAS39 oz. IFRS9).

  Podpira širok spekter finančnih instrumentov ter poslovnih dogodkov, ki se prilagaja potrebam naših strank. Od klasičnih lastniških in dolžniških instrumentov do standardiziranih oziroma nestandardiziranih izvedenih finančnih instrumentov ter repo poslov in posoj vrednostnih papirjev.

  Zajema vsa potrebna poročila (krovnega) sklada, saj je poleg predpisanih poročil ter NRS matrik, možna tudi izdelava ostalih potrebnih poročil, izkazov in predlog, kot so : predloge za mesečne javne objave, predloge za letna oziroma polletna poročila, izkaz premoženja, izkaz gibanja vrednosti enot premoženja, izkaz denarnih tokov, poročila za časopise ter izračun kazalnikov investicijskega sklada.

  Omogoča tudi analize kot so: donosnost naložb, izračun donosa do dospetja (YTM), benchmarking, denarni tok (CF), analize stroškov in obsega trgovanja.

  Knjiženje poslovnih dogodkov je avtomatizirano ter vezano na prenos poslov iz podpore za trgovanje, vplačil in izplačil oziroma prehodov med skladi iz podpore za upravljanje odnosov z vplačniki, uvožene korporacije akcije ter obdobna plačila dolžniških instrumentov opredeljena v šifrantih.

  Programska oprema je   skladna s standardi in predpisi   s področja upravljanja investicijskih skladov. Rešitev je redno preverjena in potrjena s strani preizkušenega revizorja informacijskih sistemov.

  Poleg tega, da služi kot analitična poslovna evidenca vsebuje tudi elemente glavne knjige s saldakonti ter pripadajoče funkcionalnosti za potrebe davčnih evidenc, plačilnega prometa, obračuna amortizacije, ter obračuna obresti. Lahko jo uporabite kot glavno knjigo ali pa v kombinaciji z vašo obstoječo glavno knjigo preko posebej izdelanih vmesnikov.